Friday, February 7, 2014

Saigon

Saigon mưa, người lính buồn như tượng
tượng không còn, hồn lính ở đâu?


Công trường Lam Sơn 

No comments:

Post a Comment